Algemene voorwaarden Spinning Babies® Parent Class

Hier vind je de voorwaarden die van toepassing zijn bij Bundeltje Liefde bij het volgen van de Spinning Babies® Parent Class


Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Spinning Babies® Parent Class van Bundeltje Liefde.
 • De les voldoet aan de gestelde criteria van Spinning Babies®.
 • De docent heeft de Spinning Babies Certified Parent Educator Training succesvol gevolgd bij Spinning Babies®
 • De docent is lid van de Spinning Babies® community.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en indien van toepassing haar partner.
 • De Spinning Babies® Parent Class is een les die informatie en oefeningen geeft die het comfort tijdens de zwangerschap en geboorteproces kunnen vergroten.

De Parent Class

 • De les wordt gevolgd in een groep van minimaal 2 en maximaal 5 zwangere stellen (zwangere met partner).
 • De les duurt 3-3,5 uur. Een kwartier voor aanvang is er koffie en thee zodat je even kunt acclimatiseren en bijpraten met medecursisten.
 • Op www.bundeltjeliefde.nl kan de planning van de lessen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de les geannuleerd of opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de les op een andere locatie of privé te volgen.
 • Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de les door op de afgesproken data.

Inschrijving

 • Inschrijving voor de les gebeurt via het aanmeldingsformulier op de website.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist binnen 4 werkdagen, een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres.
 • In deze email staat praktische informatie over de les en de factuur zit in de bijlage.
 • Wanneer de cursist na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Bundeltje Liefde via email: info@bundeltjeliefde.nl (check altijd eerst even je spambox).
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
 • Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen les, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg naar een passend alternatief te zoeken.
 • Wanneer er geen passend alternatief gevonden wordt vervalt de inschrijving

Correspondentie

 • Alle correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@bundeltjeliefde.nl.

Aansprakelijkheid

 • Bundeltje Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de les worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de les.

Medische conditie van de cursist

 • De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de lesmogelijk is. Bundeltje Liefde is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Ondanks dat Bundeltje Liefde de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.

Betaling

 • Na aanmelden ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging inclusief factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet binnen 7 dagen na ontvangst worden voldaan. Bij late aanmelding in ieder geval vóór aanvang van de les.
 • De cursist is pas verzekerd van haar plaats in de les na ontvangst van het cursusgeld.
 • Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.

Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de les dient zij Bundeltje Liefde hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de les wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde bedrag. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de les is 50% van het bedrag verschuldigd. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het lesgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

 • Indien de cursist bevalt vóór de lesdag.
 • Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de les (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

Annulering door Bundeltje Liefde

 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht om de les te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde lesgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende les.
 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht om een les te annuleren indien Jannicke als doula aanwezig is bij een geboorte van een doula-cliënt. Indien dit het geval is, zal de les op een andere datum/tijdstip ingehaald worden.
 • Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Bundeltje Liefde dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Bundeltje Liefde zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de les alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent.

Vertrouwelijkheid

Bundeltje Liefde zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De verstrekte gegevens zullen 3 maanden na de uitgerekende datum worden vernietigd.


Tarieven

De tarieven van de les zijn te vinden op de website www.bundeltjeliefde.nl en op te vragen bij Bundeltje Liefde.


Klachten

Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij Bundeltje Liefde.


Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Bundeltje Liefde
Bijgewerkt op 10-9-2021