Algemene voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden die van toepassing zijn bij Bundeltje Liefde bij het volgen van een zwangerschapscursus


Algemeen

 • De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de HypnoBirthing® cursussen en EmBody Birth van Bundeltje Liefde.
 • De HypnoBirthing cursus voldoet aan de gestelde criteria van het Mongan Method HypnoBirthing® Institute.
 • De docent is lid van de vereniging HypnoBirthing Nederland.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar geboortepartner.
 • Onder geboortepartner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte. Meestal is dit de partner, vader van de baby maar het kan ook een vriendin, moeder, zus of doula zijn.
 • De HypnoBirthing® cursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.

De HypnoBirthing cursus

 • De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 4 en maximaal 7 zwangere stellen (zwangere met geboortepartner).
 • De cursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. Een kwartier voor aanvang is er koffie en thee zodat je even kunt acclimatiseren en bijpraten met medecursisten.
 • Op www.bundeltjeliefde.nl kan de planning van de cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen.
 • Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus gewoon door op de afgesproken data.

De EmBody Birth cursus

 • De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 4 en maximaal 7 zwangere stellen (zwangere met geboortepartner).
 • De cursus bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur. Een kwartier voor aanvang is er koffie en thee zodat je even kunt acclimatiseren en bijpraten met medecursisten.
 • Op www.bundeltjeliefde.nl kan de planning van de cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen.
 • Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus gewoon door op de afgesproken data.

Inschrijving

 • Inschrijving voor de cursus gebeurt via het aanmeldingsformulier op de website.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist binnen 4 werkdagen, een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres.
 • In deze email staat praktische informatie over de cursus en de factuur zit in de bijlage.
 • Wanneer de cursist na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Bundeltje Liefde via email: info@bundeltjeliefde.nl (check altijd eerst even je spambox).
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
 • Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg naar een passend alternatief te zoeken.
 • Wanneer er geen passend alternatief gevonden wordt vervalt de inschrijving

Correspondentie

 • Alle correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@bundeltjeliefde.nl.
 • Wanneer de cursist een les niet op de geplande cursusdatum kan bijwonen, mag deze les worden ingehaald op een andere locatie De cursist overlegt hierover. Er moet rekening gehouden worden met beschikbare ruimte binnen de gewenste cursus. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

Aansprakelijkheid

 • Bundeltje Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.

Medische conditie van de cursist

 • De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Bundeltje Liefde is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Ondanks dat Bundeltje Liefde de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.

Betaling

 • Na aanmelden ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging inclusief factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet binnen 7 dagen na ontvangst worden voldaan. Bij late aanmelding in ieder geval vóór aanvang van de cursus.
 • De cursist is pas verzekerd van haar plaats in de cursus na ontvangst van het cursusgeld.
 • Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
 • Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de HypnoBirthing cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Bundeltje Liefde hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wanneer de cursist het HypnoBirthing boek en de MP3 al via de post heeft ontvangen dan kunnen deze niet worden geretourneerd en wordt €50,- ingehouden bovenop het verschuldigde bedrag. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

 • Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
 • Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).

Annulering door Bundeltje Liefde

 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
 • Bundeltje Liefde behoudt zich het recht om een les te annuleren indien Jannicke als doula aanwezig is bij een geboorte van een doula-cliënt. Indien dit het geval is, zal de les op een andere datum/tijdstip ingehaald worden.
 • Wanneer Jannicke Sijbrandij verhinderd is kan een andere docent de les overnemen. Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Bundeltje Liefde dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Bundeltje Liefde zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent.

Vertrouwelijkheid

Bundeltje Liefde zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De verstrekte gegevens zullen 3 maanden na einde van de cursus worden vernietigd.


Tarieven

De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.bundeltjeliefde.nl en op te vragen bij Bundeltje Liefde. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.


Klachten

Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij Bundeltje Liefde.


Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Bundeltje Liefde
Bijgewerkt op 30-12-2023